Plin Vrbovec d.o.o. | Računi

Ispis

Račun ste dužni platiti najkasnije do datuma dospijeća plaćanja. Za plaćanje nakon navedenog roka zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. PDV za zateznu kamatu nije obračunat prema članu 21. stav 5. pravilnika o PDV-u.

Ukoliko imate dug iz prethodnog perioda, račun smatrajte kao opomenu. Zbog neplaćanja računa isključujemo trošilo iz distribucijskog sustava i utužujemo.

Za sve nejasnoće i reklamacije obratite se na besplatni telefon 0800-23-23-22    (01)2791-417 ili osobno.

Prilikom plaćanja računa nalogom za plaćanje obvezatno u polje “Poziv na broj” upišite broj računa.

Uplata koja ne sadrži sve podatke, smatra se neispravnom, a obveza nepodmirenom.